Learn Nepal Bhasa / Newari – Chapter 15

Please click here for previous chapters.

English

Nepal Basa

Appetizing Saa-i-khwaah wah-gu
Bitter Khaa-yu
First course Chha-sa-raa
Mouth watering Ii chu-ku chuku wangu
Piping hot Chu-inn chu-inn puu-gu
Second course Ni-sa-raa
Sour Paauu
Spicy Paa-lu
Sweet Chaa-kuu
Taste Sa-waah
Tasteless Nyaa-lu
Tasty Maa-ku
Very salty Chi-nwah
I do not eat meat. Ji laa ma-na-yaa.
I do not drink alcohol. Ji ay-laah-ma-twa-naa.
Is this liquor homemade? Thaw ay-laah chhee-ay da-ye-kaa tah-gu khak laa.
This yougurt was delicious. Dhau ta-sa-kaa saah.
It was a pleasure. Ta-sa-kaa nhyai-pu-se chwa-na.
Sahuji, please me a cup of tea. Shauji, chyaa chha-guu kap bi-yaa di-saa.
Not too much sugar please. Chi-ni ya-kwa ta-yaa di-I ma-te.
One cup without milk. Chha-guu kapay du-ru-ma-ta-ye-gu.
We will sit down here. Ji-pinn tha-na chwa-ne.
Do you have something to eat? Na-ye-gu chuu du laa?
Please give me a packet of biscuits too. Biskut chha-pu-ri naa bi-yaa si-saa.
How much do I owe you? Dhe-baa gu-li ju-la?
Here are the glasses. Gi-laas tha-na du.
Advertisement

3 responses to “Learn Nepal Bhasa / Newari – Chapter 15

  1. Sir Can you give the nepali way to spell these words too i feeling a bit problematic in spelling them… Please do for all the chapters and please keep posting on it.

  2. Thank you So much Admin.
    You fulfil my desire to learn Nepal Bhasa Language.

Share your thought...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s